Предзнание Божие

Предзнание Божие (πρόγνωσις, εως, ἡ; προορισμός, ὁ)

Бог има предвечно знание за всичко (Cap.XV. 2.22). Това знание «предшества» акта на сътворяването и е условие за него. То е природна активност (енергия) на Бога, присъща на Божията личност. Тази активност е нетварна. Възникването на идеите в Божия ум е непроизволно, то е дело на Неговата природа, а не на Божията воля и не е част от творческия акт. Ето защо идеите, които съставляват Божия промисъл за творението, са „безначални” не защото „Бог и светът са заедно”, а защото тези идеи (образци, парадигми за нещата), предвечните мисли на Бога, са в Божия ум преди времето и са енергии на самата Му природа. Тях св. ап. Павел нарича „предопределения” /προορισμούς/, т.е предсъществуващи определения, знания за онова, което ще бъде сътворено с помощта на волята (Sch.Ep.* X.3, 569C). По такъв начин …[Бог] изначално съдържа в Себе си предопределенията на всички предстоящи неща, още преди да ги е сътворил (πάντων τῶν ἐσομένων τοὺς προορισμοὺς ἐν ἑαυτῷ προειληφότα, καὶ πρὶν ἢ προαγαγεῖν. Sch.DN*  IV.7 253,22–24 (in πέρας – DN 152,4):  Suchla (Berlin/Boston 2011), p. 233,5–7 (PG 253B)).

И.Х.

За повече информация вж.:

πρόγνωσις, εως, ἡ

nom. sg. πρόγνωσις QTh 60.113

gen. sg. προγνώσεως Sch.EH* 133B.1 sq., Sch.DN* 200D.6, 253C.1

dat. sg. προγνώσει QTh 60.56

acc. sg. πρόγνωσιν Amb.Io. 8.2.25, 42.14.14, 42.23.15, 42.23.19, 42.23.23 sq., QTh 60.106, 60.123, Sch.DN* 348D.2, Cap.XV. 1317B.7

προορισμός,

dat. sg. προορισμῷ Sch.DN* 317D.4

acc. sg. προορισμόν Sch.DN* 329B.7

acc. pl. προορισμούς Amb.Io. 7.24.2, Sch.DN* 253B.9, 329B.3, 332A.3, 352B.6, 352B.7, Sch.Ep.* 9.569C.13 sq.