Категория

Категория (κατηγορία, ἡ)

Висше понятие, в рамките на което лежи всяко предициране. Има десет такива висши понятия. Чрез тях се конструира говоренето ни за тварното (вж. ИМЕ). Бог е отвъд всички категории и затова за Него не могат да се правят положителни изказвания в рамките на никоя категория. В частност божественият ум, съдържащ промисъла за тварното не може да се мисли в категорията отношение спрямо него, така че да са дадени заедно и по такъв начин Божието битие да се поставя във връзка с битието на сътвореното (Amb.Io. 7.19.15-25). Когато мислим за Христос според тази категория спрямо Отца, Той е „Бог“ или „Отец“. Христос обаче има две природи и ако мислим божествената, Той е Син спрямо Отца и така може да се говори, но приложението на тази категория е условно и не в собствен смисъл. Ако пък се мисли Неговото тварно естество, за Него Отецът е „Бог“ и отношението е „Бог“ – „Твар“. В този случай приложението на категорията „отношение“ е в собствен смисъл (Amb.Io. 27.5). Божията природа обаче стои безкрайно пъти безкрайно над всичко, попадащо под тази категория (Th.Oec. I.7).

Първа категория е същността. Под нея философията поставя всичко съществуващо само-по-себе си (τὰ καθ’ ἑαυτῶν ὑπάρχοντα), съществуващото като такова (τὸ ἁπλῶς εἶναι), но без да смесва определенията на отделните му видове (Sch.DN* 321D). Вж. Същност.

 

За повече информация вж.:

gen. sg. κατηγορίας Amb.Io. 7.19.15, 27.5.3

acc. sg. κατηγορίαν Th.Oec. I.5.5, I.7.2, I.7.5, Sch.DN* 321D.5