Име

Име (ὄνομα, ατος, τό)

Звуков израз на собственоприсъщото на означавания предмет, стоящ в отношение към значенията и звуковия израз на другите неща (Amb.Io. 13.2.1-6).

Имената биват три вида според това, за какво се отнасят (Amb.Io. 20.2.1-15):

1. за същността (напр. „човек“);

2. за отношението (напр. „добър/лош“, „свят/нечист“, „мъдър/глупав“) – при тях се показва начина, по който дадено нещо се отнася към другите с оглед на пълните противоположности;

3. за благодатта (или пагубата) – напр. когато човек се нарича „Бог“.

И.Х.

За повече информация вж.:

nom./acc. sg. ὄνομα LA 36, 39, 239 (2), 613, 922, Amb.Io. 10.98(41).2, 10.112(tit.45).4, 26.2.3, 26.2.4, 26.2.7, 26.2.8, 26.2.12, 26.3.7, 42.32.21, QTh 3.6, 3.10, 15.29, 48.38, 49.12, 50.126, 53.17, 54.13, 54.229, 55.60, 55.63, Sch.55.20.181, 56.52, 64.21, QD 40(I.14/II.16).5, 40(I.14/II.16).8, 64.3, 144.6, 191.28, ELP 179, 239, 246, 266, 271, 512, 828, Sch.Prol.* 20D.3, Sch.CH* 29A.13, 65A.13, 93A.14, 113B.4, Sch.DN* 185A.7, 189C.4 (2), 192A.8 (2), 224C.10, 225B.8, 264B.8, 265A.7, 268A.2, 313C.2, 412A.6, 413A.8, 413A.15, 413B.1, 413B.5, 413B.8, 413C.5, 413C.7, Sch.MT* 421B.11, Sch.Ep.* 9.571D.3, Cap.XV. 1385C.6, Amb.Th. V.31, ὄνομά LA 766, 797, 805, 814, 817 sq., 827, 842, QD I.12.16, ELP 231, Sch.CH* 45D.8, Sch.DN* 189C.3

gen. sg. ὀνόματος LA 781, Amb.Io. 7.36.23, 10.112(45).17, 20.3.23, 20.3.24, 37.6.22, 37.6.24, 42.17.14 sq., 48.3.6, 69.2.1 sq., 69.2.4, QTh Sch.26.6.16, 27.114, 49.166, 50.124, 55.58 sq., 55.233, 55.235, 64.707 sq., Sch.64.31.114, QD 39(III.10).5, 49.4, 49.8, 92.24 sq., I.6.4, I.6.6, I.78.13, ELP 236, Th.Oec. II.27.16, Sch.CH* 52D.7, Sch.EH* 165B.10, 165B.11, Sch.DN* 312C.4, 312C.6, 372D.5, Sch.Ep.* 9.571A.10, ὀνόματός LA 774, 775

dat. sg. ὀνόματι LA 239, 783, Amb.Io. 10.97(41).20, QTh 62.288, 62.334, 64.229, EPs59 203, 316, Sch.Prol.* 16B.3, Sch.CH* 32B.10, 61A.3, 80D.3, 81C.6, 81D.9, 96A.5, Sch.EH* 165B.12, Sch.MT* 417C.6, Sch.Ep.* 10.576A.2, Cap.XV. 1333A.15, 1333D.5

nom./acc. pl. ὀνόματα Amb.Io. 10.46(20b).22, 21.2.14, 26.2.7, 27.4.11, 27.4.15, 27.4.18, QTh 49.38, Th.Oec. I.77.4, II.27.18, Sch.DN* 220D.8, 224C.7, 225A.1 sq., 229D.3, 261B.15, 369A.10, 369A.12, 376D.5 sq., Sch.MT* 421B.13, Sch.Ep.* 9.560C.8, ὀνόματά Sch.CH* 45B.13

gen. pl. ὀνομάτων Amb.Io. 10.116(49).12, 20.2.2, 20.3.20, 27.4.8, 27.4.9, 27.4.12, 30.2.2, 30.2.10, 41.11.3, QTh 26.134, 49.69, 50.34, 50.71, 50.136, QD 38(III.9).24, EPs59 88, Sch.CH* 45B.9, 48A.13, 48B.1 sq., 48B.7, 64A.9, 64B.10, 65B.1, 68D.7, 96A.8, 109B.12, Sch.EH* 116B.9, 148D.6, 153B.4 sq., 177C.11, 180B.12, Sch.DN* 216A.12, 264B.10, 404B.6, 404B.7, 413B.6, 413D.12, 413D.13, Sch.MT* 416C.5, 417B.1, 417B.4, 420A.5, 421B.4, 424C.2, 425A.14, 425B.3, 428B.14, Sch.Ep.* 1.527C.3, 2.529B.4, 2.529D.5, 6.536C.5, 9.569A.9, 9.569C.15, 9.571A.2, 9.571B.8, Cap.XV. 1256C.1, ονοματων Sch.DN* 185.tit.3

dat. pl. ὀνόμασι QTh Sch.1.2.3