Език

Език (γλῶσσα, ἡ)

  1. Физически орган. Символизира познавателната активност на душата, за разлика от гърлото, което обозначава любовта към тялото. Смесването на двете е пагубно, понеже нарушава нагласата за хармония между добродетелта и знанието QThSch.55.8.69-74.
  2. Човешкият език, който е не само средство за комуникация между хората и инструмент на познанието на света, а въплъщение на творческите логоси. Чрез него се откриват свръхестествените основания за природата и той е инструмент на богопознанието. Човешките слова, на които е написано свещеното Писание, са също такова одеяние за логосите, както нещата в света. За да се достигне до последните, трябва да се отметнат плътските покрови чрез духовен прочит на Писанието и книгата на природата QTh28, 31, 63. Вж. Екзегеза, Естествено съзерцание.

И.Х.

 За повече информация вж.:

nom. sg. γλῶσσα LA 241, 414, QTh Sch.55.8.69, Cap.XV. 1253C.2, γλῶσσά QTh 55.83

gen. sg. γλώσσης Amb.Io. 13.4.3, 20.6.19, 21.3.22, QTh 62.314, QD I.2.4, Myst. s.1219, Sch.DN* 189B.7, Cap.XV. 1333B.10, γλώττης QTh 57.8, Myst. s.1183, Sch.CH* 44C.2, Cap.XV. 1296B.5

dat. sg. γλώσσῃ Car. I.58.1, QD 124.2, 124.5, I.71.4

acc. sg. γλῶσσαν LA 581, Amb.Io. 13.2.7, 13.4.1, 13.4.6, 13.4.13, 13.5.16 sq., 26.2.1, QTh 48.34, 55.85, QD 82.8, Myst. (Prol.).45, s.1157, γλῶσσάν Car. I.58.1, γλῶτταν Amb.Io. 13.1.4

nom. pl. γλῶσσαι LA 519, QD 5.15, Sch.EH* 165D.9, Cap.XV. 1317A.12

gen. pl. γλωσσῶν Amb.Io. 68.2.25, 68.2.34, QD 5.6

dat. pl. γλώσσαις LA 583, Amb.Io. 68.2.3, 68.2.29, 68.2.31, Myst. 1.167, Sch.EH* 133B.7

acc. pl. γλώσσας Amb.Io. 37.6.18, QTh Pnx.44, 28.2, 28.83, QD 2.12, 2.17, 142(I.62/II.21).20, Sch.DN* 369D.4